قوانین و مقررات

منشورحقوق بیمار در ایران

..:: حقوق بیمار

 

1- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .ارائه خدمات سلامت باید

1-1 : شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد ؛

1-2 :  بر پایه ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد ؛

1-3 : فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماري و جنسیتی باشد ؛

1-4 : بر اساس دانش روز باشد ؛

1-5 : مبتنی بر برتري منافع بیمار باشد ؛

1-6 : در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت هاي درمانی بیمارانباشد ؛

1-7 :  مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد ؛

1-8 : به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروري و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهاي غیرضروري باشد ؛

1-9 : توجه ویژهاي به حقوق گروههاي آسیبپذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

1-10 : در سریعترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛

1-11 : با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛

1-12 : در مراقبتهاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینهي آن صورت گیرد. در موارد غیرفوري (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریفشده باشد ؛

1-13 : در مراقبتهاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائهي خدمات ضروري و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛

1-14 : در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماري غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع می باشد با هدف حفظ آسایش وي ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهاي روانی، اجتماعی، معنوي و عاطفی وي و خانواده اش در زمان احتضار می باشد. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردي که می خواهد همراه گردد.

 

2 - اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

2-1 : محتواي اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

2-1-1 : مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛

2-1-2 : ضوابط و هزینه هاي قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم هاي حمایتی در زمان پذیرش ؛

2-1-3 : نام، مسؤولیت و رتبهي حرفهاي اعضاي گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفهاي آنها با یکدیگر؛

2-1-4 : روش هاي تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، تشخیص بیماري، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه ي اطلاعات تأثیرگذار در روند تصمیم گیري بیمار ؛

2-1-5 : نحوه ي دسترسی به پزشک معالج و اعضاي اصلی گروه پزشکی در طول درمان ؛

2-1-6 : کلیهي اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند

2-1-7 : ارائه آموزشهاي ضروري براي استمرار درمان

2-2 : نحوهي ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد

2-2-1 : طلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی هاي فردي وي از جمله زبان، تحصیلات و توان درك در اختیار وي قرار گیرد، مگر اینکه :

- تأخیر در شروع درمان به واسطه ي ارائه ي اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ ( در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجام شود )

- بیمار علیرغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وي یا سایرین را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛

2-2-2 : بیمار می تواند به کلیه ي اطلاعات ثبت شده در پرونده ي بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

 

3- حق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

3-1 : محدوده انتخاب و تصمیم گیري درباره موارد ذیل می باشد

3-1-1 : انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط

3-1-2 : انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور

3-1-3 : شرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم گیري وي تأثیري در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت

3-1-4 : قبول یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردي که امتناع از درمان شخص دیگري را در معرض خطر جدي قرار می دهد

3-1-5 : اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیري می باشد . ثبت و به عنوان راهنماي اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیري وي با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد

3-2 : شرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل می باشد

3-2-1 : انتخاب و تصمیم گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد

3-2-2 : پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیري و انتخاب داده شود

 

4 - ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداري باشد

4-1 : رعایت اصل رازداري راجع به کلیه ي اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردي که قانون آن را استثنا کرده باشد

4-2 : در کلیه ي مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود . ضروري است بدین منظورکلیه ي امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد

4-3 :  فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند

4-4 : بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت هاي پزشکی باشد

 

5 - دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.

5-1 : هر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شکایت نماید

5-2 : بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند

5-3 : خسارت ناشی از خطاي ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاهترین زمان ممکن جبران شود.  در اجراي مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیري باشد، اعمال کلیه ي حقوق بیمار-مذکور در این منشور -بر عهده ي تصمیم گیرنده ي قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم گیرنده ي جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیري را بنماید.

چنانچه بیماري که فاقد ظرفیت کافی براي تصمیم گیري است، اما می تواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.

 

..:: منشور حقوق پزشکان

برای تامین سلامت مردم شریف ایران و دستیابی به انسان سالم که محور توسعه است لازم است که تامین کنندگان سلامتی یعنی جامعه پزشکی از امنیت حرفه ای مناسب برای تصمیم گیری های حیاتی برخوردار باشند، تامین این امنیت حرفه ای میسر نیست مگر با تدوین و اجرای منشور حقوق جامعه پزشکی. این حقوق بر پایه بر پایه تنظیم روابط منصفانه و عدالت محورم مردم و دولت با جامعه پزشکی محقق می گردد لذا:


- جامعه پزشکی حق دارد از امنیت حرفه ای در موارد شکایات و اتهامات برخوردار بوده و با ساز و کارهای مناسب به گونه ای تدبیر شود که مفتریان و شکات حرفه ای از فعل خود منصرف گشته و با کاهش حجم شکایت های بی مورد، تخلفات واقعی با مجال و فرصت بیشتری رسیدگی شود.
- جامعه پزشکی حق دارد از طرق مختلف از هجمه های بی پایه و مغرضانه رسانه ای که موجبات وهن این قشر خدوم را فراهم نموده جلوگیری نماید تا اعتبار و اعتمادی که لازمه تاثیر بیشتر نفوذ کلام بر بیماران و تامین سلامت جامعه است مخدوش نگردد.
- جامعه پزشکی حق دارد از دولت و مسئولان خواستار تامین فرصت شغلی مناسب برای قشری که با گذر از سد امتحانات مستعد و قابلیت های خود را نشان داده اند باشد و خسران مادی و معنوی بزرگی است که این عده پس از گذران سال های زیاد و سخت تحصیل و صرف هزینه های گزاف به شغلی غیر از آن چه برایش تربیت شده اند بپردازند.
- جامعه پزشکی حق دارد خواستار شرایط مناسب برای جلوگیری از مهاجرت همه نخبگان منجمله گروه پزشکی بوده تا از تقدیم انسان های کارآمد به کشورهای دیگر و هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.
- پزشکان و سایر شاغلان گروه پزشکی در انتخاب بیمار آزاد و مختار هستند مگر در موارد اورژانس.
- جامعه پزشکی حق دارد که از دستمزدهای مناسب و متناسب با خدمات خود بهره مند شود و این دریافت ها بر اساس مفاد قانون اساسی که تاکید بر حق بهداشت و درمان رایگان برای همه آحاد ملت دارد نباید از جیب مردم تامین شود بلکه با واقعی کردن سرانه درمان و تامین بیمه های کارآمد قابل حصول است.
- جامعه پزشکی برای تامین بهترین سطح خدمات باید از جریان علمی روز آگاه باشد، لذا شرایط دستیابی به منابع علمی و عملی روزآمد، از حقوق اولیه گروه پزشکی می باشد که باید از سوی دولت فراهم گردد.
- جامعه پزشکی حق دارد خواستار عدالت در وضع مالیات ها و عوارض مختلف برای جامعه پزشکی بوده و در تعیین آن ها مورد مشاوره قرار گرفته و نظرات کارشناسی آنان مد نظر تصمیم گیران باشد.
- مشارکت در وضع قوانین و آئین نامه های مربوط به امر درمان و آموزش پزشکی از حقوق مسلم جامعه پزشکی می باشد و ساز و کارهای مربوطه باید از سوی مسئولان ذیربط فراهم گردد.
- جامعه پزشکی حق دارد که خواستار بهره مندی و حضور افراد مسلط به این علم در جریان رسیدگی به جرائم و تخلفات پزشکی باشد.
- جامعه پزشکی حق دارد به هر انسانی که نیازمند کمک و درمان باشد فارغ از هر رنگ و نژاد و جنس و ملیت و مذهب و عقیده، زبان و ... رسیدگی نموده و تفاوتی در ارائه این خدمات نگذارد.
- جامعه پزشکی حق دارد که کدهای اخلاقی خود را به عنوان یک حرفه بنویسد و مسئول اجرا و پیگیری آن از طریق کمیته های اخلاق باشد.
- جامعه پزشکی حق دارد برای تشکیل و توسعه سازمان های مردم نهاد و مدنی نظیر انجمن های پزشکی، تمامی همت خود را مصروف دارد تا در کنار تامین نیازهای صنفی خود، اطاق فکری برای همیاری با وزارت متبوعه و دولت داشته باشد.

  

..:: تعدادی از نقاط قوت گروه دندانپزشکی 1532 را خدمتتان بر می شماریم . 

- تمام خدمات اورژانس دندانپزشکی در روزهای جمعه برای جانبازان و معلولین عزیز به صورت رایگان ارائه می گردد .

- تمامی خدمات توسط دندانپزشکان متخصص و مجرب در بالاترین کیفیت ارائه می گردد .

- کارشناسان مرکز تماس حمایت مستمر از بیماران مجموعه انجام داده و پیگیر روند درمان بیمار هستند .

- تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی کلینیک از قبیل دستگاه پیزو سرجری ، الکترو سرجری ، دوربین داخل دهانی ، سیستم استریلیزاسیون و تجهیزات رادیوگرافی ، جز برترین تکنولوژی های جراحی و دندانپزشکی سطح کشور محسوب می شوند که کمتر مجموعه ای توانایی استفاده از چنین تکنولوژی هایی را به صورت تجمیع  دارا است  .

- ثبت و آرشیو اطلاعات پرونده ، درمان ، عکس های رادیوگرافی و صورتحساب بیمار در قوی ترین نرم افزارهای مدیریت دندانپزشکی صورت می گیرد که این امر موجب بهره وری بیشتر در امور پذیرش و ادامه درمان و شفافیت برای بیمار می گردد و می تواند از هر نقطه از دنیا به پرونده دندانپزشکی اش دسترسی پیدا کند .  

- تمامی خدمات و رویدادها از قبیل درمان ها ، مراقبت های پس از درمان ، پرداخت ها ، عکس های رادیوگرافی و گزارشات وقت دهی ، از طریق سامانه پیامک خدماتی  1000001532  به تمامی بیماران ارسال می گردد .

- جهت ارتقای سرعت و کیفیت درمان ، کلینیک مجهز به دستگاه های پیشرفته رادیوگرافی از قبیل فسفرپلیت می باشد .

 

همکاری و ارایه خدمات به شما باعث افتخار این مجموعه است .